06-209.73.471
06-209.73.471
info@controleinzicht.nl

Voorwaarden

Administratie | Belastingen | Toeslagen | Nabestaanden hulp | en meer

Algemene Voorwaarden van Budget Advies Buro Aart Hoeven en
Administratiekantoor Aart Hoeven.

Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven zijn een onderdeel van:


Trenger Dienstverlening vof, J.P. Heyelaan 38  3842 CK Harderwijk.

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven.
2.2 De verplichtingen van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven gaan nooit verder dan door Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Budget Advies Buro  Aart Hoeven gerechtigd het aanbod te wijzigen.

3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Budget Advies
Buro Aart Hoeven mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging en/of overeenkomst.

Artikel 4 Medewerking door cliënt

4.1 Cliënt zal Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Budget Advies
Buro Aart Hoeven verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in artikel

4 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen. Indien cliënt niet voldoet aan bepaalde in artikel 4, dan is
Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven niet aansprakelijk te stellen voor alle directe- en/of indirecte schade die cliënt lijdt.

4.4 Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.5 In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal cliënt de Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

4.6 Cliënt staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven ter

beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4.7 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium en/of boetes en/of naheffingen etc,ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van cliënt.

4.8 Indien en voor zover cliënt zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 5 Uitvoering

5.1 Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft

Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven.

6.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel

6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4 Indien naar het oordeel van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per

dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen.

7.2 Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder

korting of verrekening door overschrijving naar een door Trenger Dienstverlening aan te wijzen bankrekening.

8.2 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn

betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven is
bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.3 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven dan geeft
cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden

opgelegd. Tenzij anders overeengekomen.
8.5 Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven mag voor verleende diensten cliënt maandelijks een factuur sturen.
8.6 Indien cliënt niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, heeft Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven het recht om overeengekomen werkzaamheden niet uit te voeren. Voor de directe- en indirecte schade die cliënt lijdt, is Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven niet aansprakelijk te stellen. De cliënt is zelf in dit geval aansprakelijk voor alle directe- en indirecte schade.

Artikel 9 Termijnen

9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven opgeschort. In dat geval is Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking:overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij

in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit

voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

12.2 Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12.3 Alle door Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven verstrekte stukken, zoals de budgetbox, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen,

(model) contracten en andere geestesproducten van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven en dat in de ruimste zin des woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Zonder voorafgaande toestemming van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 De totale aansprakelijkheid van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

13.2 De aansprakelijkheid van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

13.3 Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

13.4 Cliënt zal Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

13.5 Buiten de in artikel 13.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

13.6 Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

13.7 Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven zal niet aansprakelijk worden gesteld indien cliënt de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

13.8 In geval het administratieve werkzaamheden van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven betreft, vrijwaart cliënt Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat cliënt aan Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven onjuiste of

onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij cliënt aantoont dat de schade geen verband houdt met

verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven.

13.9 In geval het fiscale werkzaamheden van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven betreft, vrijwaart cliënt Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven tegen vorderingen van derden, uit welke hoofde ook, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende meteen dienst die opdrachten aan cliënt heeft verleend. Dit artikel is niet van toepassing op vorderingen die zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven.

13.10 De aansprakelijkheid van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven inzake schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de overeenkomst.

13.11 Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de cliënt voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

Artikel 14 Annulering en wijziging inschrijving

14.1Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven de annulering

schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een

schadevergoeding te vorderen.

14.2De cliënt kan schriftelijk verzoeken om de cursus op een andere datum te volgen. Het verzoek is alleen geldig wanneer hierin ook de nieuwe cursusdatum staat vermeld.

14.3De kosten voor het wijzigen van de datum van deelname bedragen minimaal € 35,- mits de wijziging tenminste 10 dagen voor aanvang van de cursus wordt gemeld.

14.4Bij wijzigingen die na deze termijn worden gemeld zijn dezelfde bepalingen van toepassing als bij een annulering, zie hiervoor artikel 14.2 tot en met 14.3.

214.5 Vervanging

De cliënt kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan

de cursus laten deelnemen. De naam en geboortedatum van de vervanger dient voor

aanvangsdatum aan Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven te worden meegedeeld.

2De extra kosten voor vervangende deelname bedragen minimaal € 35,-.

14.6 Annulering door Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven Heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een cliënt dan wel de door cliënt aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de cliënt recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven.

Artikel 15 Beëindiging

15.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 16 Uitsluiting aansprakelijkheid adviezen over financiële diensten en/of producten en/of belastingen.

16.1 Als hulpverlener mag Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven geen adviezen geven over financiële diensten en/of producten en/of belastingen. Ook mag Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven als hulpverlener niet bemiddelen in financiële diensten en/of producten. Tijdens de gesprekken en dienstverlening kan hulpverlener wel zijn eigen persoonlijke mening over iets geven, maar deze mogen door cliënt nooit als advies overgenomen worden. Een persoonlijke mening mag nooit als advies opgevat worden. Cliënt is van dit artikel op de hoogte en kan hulpverlener en Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven niet aansprakelijk stellen voor indirecte- en/of directe schade die voortvloeien uit het eventueel volgen van de persoonlijke meningen van de hulpverlener. Indien cliënt persoonlijke meningen van hulpvrager ziet als advies, komen deze volledig voor verantwoording van cliënt. Cliënt kan hier geen rechten aan ontlenen. Cliënt verklaart nooit financiële- en/of belastingadviezen te hebben gekregen over financiële producten en/of diensten en/of belastingwetgeving.

Artikel 17 Gebruik online en/of offline software en/of reken- en/of begrotingprogramma’s/ Verkooppunt Snelstart software.
17.1 Het gebruik van de door ons beschikbaar gestelde software etc. is geheel voor eigen risico van de cliënt en/of gebruiker. De software etc. wordt geleverd zonder enige garantie. Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven geeft geen garantie dat software etc. voldoet aan de eisen van de cliënt, foutloos is, betrouwbaar is, dat eventuele fouten worden opgelost. Het downloaden en/of gebruiken van bijv. software van derden gebeurt geheel voor eigen risico. Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven is niet aansprakelijk te stellen voor indirecte- en/of directe schade. Voor gebruik van software is de cliënt verplicht het door een virusscanner te laten screenen.

Indien Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven optreed als verkooppunt van bepaalde softwarepakketten (bijv. Snelstart), dan is Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven niet aansprakelijk te stellen voor enige directe en/of indirecte schade die kan ontstaan bij gebruik,het niet of niet volledig werken en/of beschikbaar zijn van deze software. Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven garandeert nooit de werking van de softwarepakketten van derden ( bijv. Snelstart) die door de bemiddeling van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven tot stand zijn gebracht.

Artikel 18 Geschillen

18.1 Alle geschillen welke tussen Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in onze regio, tenzij Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven  ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

18.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

18.3 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

18.4 Klachten kunnen tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de cursus worden ingediend bij de directie.

Artikel 19 Slotbepaling

19.1 Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden.

19.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreftde inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

19.3 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de

overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven.

Aanvullende afspraken inzake: Algemene verordening gegevensbescherming en Privacy beleid:

Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en onze  dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 07/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Delen van informatie inzake onze dienstverlening met derden:

Indien noodzakelijk kunnen en/of moeten wij informatie over de voortgang van onze dienstverlening delen met instanties en organisaties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. U moet dan denken aan overheid, belastingdienst en andere direct betrokkenen.  Deze communicatie kan op de volgende manieren plaats vinden:

  1. Per post
  2. Per mail ( mails worden verzonden vanuit info@controleinzicht.nl en/of info@aarthoeven..nl) naar een door u vooraf opgegeven email adres of email adres van betrokken instanties.
  3. Via ons online dossier welke gehost wordt door Strato ( Hidrive). Klanten kunnen online aangegeven of ze hier gebruik van willen maken.
    ( indien overeengekomen: u ontvangt van ons een link per e-mail en separaat een wachtwoord waar u gedurende een bepaalde periode uw online dossier kunt raadplegen.)

U kunt in onze overeenkomst aangeven op welke wijze u geïnformeerd wilt worden over onze dienstverlening en voortgang daarvan en met welke instanties en betrokkenen wij de informatie mogen delen.

In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen. 

Website, email  en clouddiensten ( o.a. online opslag en delen dossiers):

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten en online opslag clouddiensten af van [Strato.nl ] en voor info@aarthoeven.nl bij Vip.nl . [Strato.nl] en Vip.nl verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [Strato.nl] en Vip.nl  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. [Strato.nl] en Vip.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Administratie, facturatie,  boekhouding en belastingen :

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van [Snelstart.nl]. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling en/of dienstverlening. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van [Snelstart.nl]. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling en/of dienstverlening. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. [Snelstart.nl] is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. [Snelstart.nl] gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Voor het verzorgen van de aangifte omzetbelasting, inkomstenbelastingen, toeslagen, uitstelregeling belastingconsulenten etc ( later vernoemd als “aangiftes”). kunnen wij gebruik maken van de aangiftesoftware die de belastingdienst beschikbaar stelt (inlog domein cq platform ) van de belastingdienst.  Ook kunnen wij gebruikmaken van de aangifte software van : www.wolterskluwer.nl/kbp-aangiftesoftware en fiscaal-online.nl van SkillSource . Uw persoonsgegevens en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het op correcte wijze doen van aangiftes en/of aanvragen van uitstel etc. worden beschermd verzonden en opgeslagen. Betrokken partijen zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen.  U ( de klant) dient tijdig de noodzakelijk inlogcodes, digid codes  en/of machtiging digid codes ( later vernoemd als “inlog codes”) van alle betrokken partijen aan ons op een veilige manier te verstrekken.  U ( de klant) geeft ons toestemming om deze inlog codes te mogen gebruiken voor het doen van aangiftes en voor het verzamelen van de noodzakelijke gegevens die betrekking hebben op onze dienstverlening.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw rechten Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. Recht van bezwaar en overige rechten U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Budget Advies Buro Aart Hoeven en Administratiekantoor Aart Hoeven. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Contactpersoon voor privacyzaken

Aart Hoeven
E-mail: info@aarthoeven.nl
T. 06-209.73.471